top of page
Mesafeli Hizmet Sözleşmesi

ZYTN DANIŞMANLIK MESAFELI HIZMET SOZLEŞMESI

 

TARAFLAR

SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı: Zeyttiin Elektronik Otomotiv İnşaat Gıda Taşımacılık Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Satıcıya Ait İnternet Sitesi: www.zytndanismanlik.com
Adres: Konak, Ofis Artı Plaza, Lefkoşe Cd. No:10g  K:1 D:12, 16110 Nilüfer/Bursa 

Telefon: 0850 532 1980
Faks : 0850 532 1980

Eposta: iletisim@zytndanismanlik.com

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

Müşteri ; (sözleşmede bundan sonra “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır)

AD- SOYAD.               :

İLETİŞİM NO                         :

ADRES                                               :

(Bundan sonra ‘’Müşteri’’ olarak anılacaktır.)

2. TANIMLAR

a)’’Müşteri’’: Mesafeli Hizmet Sözleşmesi’nin tarafı olan ve ZYTN Danışmanlık Ajansı’in sağladığı danışmanlık ve alt hizmetlerden yararlanan, işbu hizmete dair alacak hakkını haiz tacir veya tüketici yanı işaret eder.

b)’’Mağaza/Mağaza Paneli’’: ZYTN Danışmanlık Ajansı’in sunduğu Danışmanlık hizmeti sayesinde aktif edilen, Müşteri’nin; Etsy, Amazon ve nevileri Platform Şirketler üzerinde kendi ürün ve hizmetlerini sunabildiği ve satışa arz edebildiği platform panelini ifade eder.

c)’’Danışmanlık’’: ZYTN Danışmanlık Ajansı’in Müşteri’nin mağazası ve unsurlarına ilişkin özellikle Mağaza kurulumu, açılımı, mağazanın aktif edilmesi, mağaza hesabının yenilenmesi, Mağaza hesabına Ürün Yükleme gerçekleştirilmesi veya Mağaza’ya yüklenen ürünlerin arka plan, tema, logo ve ikon gibi tasarımların gerçekleştirilmesi gibi sunmuş olduğu hizmeti tanımlar.

d)’’Şifre’’: Mağaza paneline giriş yapılmasını sağlayan, platform şirket veri tabanında depolanan ve saklanan giriş bilgileri ile Platform Şirket kullanıcı politikasına tabi şekilde münhasıran Müşteri’nin belirleyeceği ve seçeceği harf, sayı ve karakterlerden oluşan parolayı işaret eder.

e)’’Uzaktan Bağlantı’’: ZYTN Danışmanlık Ajansı ve çalışanları ile ZYTN Danışmanlık Ajansı’in üçüncü bağımsız sözleşmecilerinin işbu mağazanın kurulumu, açılımı, panelin yenilenmesi ve Ürün Yükleme’nin gerçekleştirilmesi amacıyla Müşteri’nin elektronik cihaz ve aygıtlarına; işbu cihazların canlı ve güncel ekranları ile erişim sağlanan ekranlarda bulunan tüm unsurları görüntülemek, kullanmak, alt paylaşım sağlamak, incelemek, ve işbu sözleşmede kararlaştırılan ZYTN Danışmanlık Ajansı’in edimlerini yerine getirmek için Müşteri’nin rızasıyla bağlanmasıdır.

f)’’Hizmet Bedeli’’: ZYTN Danışmanlık Ajansı’in işbu sözleşmeyle hak ettiği, sözleşmede kararlaştırılan süreler içinde ve sözleşmenin kurulmasından ve yürürlüğe girmesinden itibaren (aynı/x gün) gün içinde nakden ve defaten ödenmesi gereken Danışmanlık ve tüm alt ve yan hizmetleri ile işbu hizmetlere tabi ek ücretlerin tümünü, siparişte belirtilen usd(Amerikan Doları) +KDV(Katma Değer Vergisi)’yi kast eder.

g)’’Ön Ödeme/Avans’’: Hizmet Bedeli’nden iskonto edilmek üzere işbu sözleşmenin kurulmasıyla doğan ve en geç sözleşmenin kurulması tarihi gün sonunda ita edilmesi zorunlu, tümüyle ZYTN Danışmanlık Ajansı’in takdirinde olan meblağı ifade eder.

h)’’Kalan Ödeme’’: Hizmet Bedeli’nden Ön Ödeme iskonto edilmek suretiyle sözleşmenin kurulmasıyla doğan ve en geç Ön Ödeme’yi izleyen günün sonunda muaccel hale gelen bakiye Hizmet Bedeli’ni tanımlar.

i)’’Ürün’’: Müşteri’nin maliki, intifa hakkı sahibi veya diğer çeşitli haklar nezdinde satmaya ve/veya satışa arz etmeye yetkili olduğu, fikri mülkiyet ve telif hakları tamamen Müşteri’ye ait tüm ekonomik değere sahip menkul mal ve eşyaları kast eder.

j)’’Ürün Yükleme’’: Müşteri’nin Mağaza panelinde satılacak veya satışa arz edilecek tüm Ürün’lere ilişkin yazılı, sesli ve görsel içerik ve materyalin panele tanımlanması, datalarının ve parçacıklarının gönderilmesi ve panelde yer alması ile üçüncü kişiler tarafından görüntülenebilmesinin ve/veya satın alınabilmesinin sağlanmasıdır.

k)’’Bağlantı Programı’’: ZYTN Danışmanlık Ajansı ve çalışanları ile ZYTN Danışmanlık Ajansı’in üçüncü bağımsız sözleşmecilerinin işbu Mağazanın kurulumu, açılımı, panelin yenilenmesi ve Ürün Yükleme’nin gerçekleştirilmesi amacıyla Müşteri’nin elektronik cihaz ve aygıtlarına bağlanmasını sağlayan, Müşteri’nin ekranını ZYTN Danışmanlık Ajansı ve çalışanları veya üçüncü bağımsız sözleşmecilerin kendi elektronik-manyetik cihazlarındaki ekranına iliştiren ve Müşteri’nin ekranını ZYTN Danışmanlık Ajansı’in kontrol etmesini, kullanmasını ve işbu sözleşmede kararlaştırılan edimlerini eda etmesini sağlayan tüm  dijital veya manyetik yazılım, program, donanım ve uygulamalardır.

l)’’Platform Şirket’’: Mağaza panelinin himayesinde kurulduğu ve işletildiği, platform nezdinde tüm marka, patent, fikri mülkiyet ve telif hakları, eser sahipliği hakları ile manevi hakların maliki, platform unsurları bazında veri sorumlusu sıfatını haiz üçüncü aracı şirketleri kast eder.

m)’’Platform’’: Mağaza panelinin himayesinde kurulduğu ve işletildiği, Müşteri’nin satışa arz ettiği tüm Ürünlerin görüntülenebildiği veya satın alınabildiği tüm Web Site sekme, pencere ve sayfalarıdır.

n)’’Web Site’’: Mağaza’nın faaliyetlerini sürdürdüğü, Platform Şirket’in tüm fikri mülkiyet haklarını havi olduğu www.etsy.com veya www.amazon.com gibi domain(alan adı) ve sunucuları işaret eder.

3. SÖZLEŞMENİN AMACI

3.1. İşbu sözleşmenin amacı, ZYTN Danışmanlık Ajansı’in Danışmanlık hizmetlerini, Hizmet Bedelini Müşteri’den defaten tahsil etmesiyle birlikte gereği gibi ifa etmesi ve Müşterilere ZYTN Danışmanlık Ajansı kalitesinde servis sunması ile Müşteri’ye Mağaza Panelinde yer alan Ürünlerini işbu sözleşme çerçevesinde kararlaştırılan şartlarda satmasının elverişli hale getirmesidir. Bu doğrultuda ZYTN Danışmanlık Ajansı’in sunacağı Danışmanlık hizmeti, Müşteri Mağaza panelinin ticari itibarının ve tanınırlığının artmasını hedefler. Bunun karşılığında Müşteri, nakden ve defaten ödeyeceği ve/veya gereği gibi ifa edeceği Hizmet Bedeliyle ZYTN Danışmanlık Ajansı’in kar ve gelir elde etmesini sağlar.

4. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

4.1. İşbu sözleşmenin süresi sipariş edilen pakette(gün, ay ya da yıl) olarak tayin edilmiş olup işbu süre sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle işlemeye başlar. Belirtilen süre veya vade dolduğu halde işbu sözleşme kendiliğinden sonlanmış veya hükümden düşmüş sayılmaz. Tarafların işbu hususta sessiz kaldığı hallerde sözleşme aynı süreyle uzatılmış sayılır. Meğerki taraflardan birisi işbu sürenin dolduğu tarihten en az 15(onbeş)gün önceden sözleşmenin yenilenmeyeceğini veya uzatılmayacağını işbu sözleşmenin tebligat hükümlerine riayet ederek bildirmiş olsun.

4.A. GENEL HÜKÜMLER

4.a.1. Müşteri ve ZYTN Danışmanlık Ajansı arasında sözleşmenin yenilenmesi veya değişiklik hali vuku bulduğunda yenilenmiş sözleşme hükümleri, eski sözleşmenin hükümleriyle çeliştiğinde yenilenmiş sözleşme hükümleri esas alınır.

4.a.2. Sözleşmenin yenilenmesi veya değişikliği, taraflar arasında yazılı şekilde yapılır. Tek taraflı değişiklik yapma hakkını haiz taraf bulunmaz. ZYTN Danışmanlık Ajansı’in işin niteliğini tek taraflı değiştirme ve talimat verme hakları saklıdır. İşbu sözleşme, sürenin sonunda yeniden kurulmuş veya yenilenmiş sayılmaz.

4.a.3. Tarafların arasında ortaya çıkan hak ediş miktarlarına veya borçların ifasına ilişkin ispat mahiyetinde evrak, tutanak, fatura ve sair makbuz kesilmesi ve belgeleme işlemleri, kanuni süreye bağlı kalınmaksızın her zaman ilgili tarafça talep edilebilir.

4.a.4. İşbu sözleşmeye 4857 sayılı kanun hükümleri ve sair hizmet sözleşmesine ilişkin hükümler uygulanmaz. Taraflar arasında işçi-işveren, alt işveren-üst işveren, simsarlık-aracılık, komisyonculuk, eser sözleşmesi, iş sahibi-yüklenici ilişkisi, garanti sözleşmesi, sigorta sözleşmesi, satış sözleşmesi, kira sözleşmesi hükümleri uygulanmaz. Bu sözleşmede taraflar arasında niteliği uygun düştükçe vekalet sözleşmesi hükümleri uygulanır.

5. ZEYTİN HAK, YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SORUMLULUKLARI

5.1. Zytn Danışmanlık hizmetini dürüstlük kuralına ve hukuka uygun şekilde ifa etmekle mükelleftir. ZYTN Danışmanlık Ajansı, Danışmanlık hizmetin vermeye Müşteri’nin onayını alarak başlayacaktır. ZYTN Danışmanlık Ajansı, Danışmanlık hizmeti sunma edimini yerine getirmekten şu hallerde kaçınabilir ve hiçbir şekilde edimini yerine getirmeye zorlanamaz. ZYTN Danışmanlık Ajansı’in edimleri bu hallerde muaccel olmaz ve Müşteri’de meydana gelen zarar ve ziyandan hiçbir şekilde ZYTN Danışmanlık Ajansı sorumlu tutulamaz. Bu hallerde ZYTN Danışmanlık Ajansı yetkililerince tahsil edilmiş hiçbir ücret, bu haklı sebepler nedeniyle ZYTN Danışmanlık Ajansı tarafından sözleşmenin feshedilmesi veya sözleşmeden dönülmesi hallerinde Müşteri’ye iade edilmez;

i) Müşteri, işbu sözleşmeyle nakden ve defaten ödemeyi üstlendiği Hizmet Bedeli’ni eksik ve kısmi şekilde ifa ettiği ya da hiç ödemediği veya gereği gibi ita etmediği haller,

ii) Müşteri’nin, ZYTN Danışmanlık Ajansı’in üzerinde eser sahipliği haklarını sürdürdüğü veya fikri mülkiyet haklarının maliki ya da telif ve/veya lisans haklarının sahibi olduğu tüm ürün, yaratı, yapıt, eser, slogan, motto, ses kaydı, görsel, yazılı metin, resim, fotoğraf, video, film, logo, ikon, 3D veriler ve animasyon, efekt, modelleme, tasarım, derleme modelleme ve taslaklar, şablonlar, tasarımlar, kurgulamalar, reklam unsurları, reklamlama teknikleri, pazarlama biçimleri ve stratejileri ile ticari takdim unsurlarını ihlal ettiği, işbu içerik ve materyalleri ZYTN Danışmanlık Ajansı’in yazılı rızası olmadan kullandığı, işlettiği, yayınladığı, sahnelediği, alt lisansladığı, sattığı, kiraya verdiği, telif haklarını izinsiz devrettiği haller,

iii) Ön Ödeme’nin kararlaştırıldığı hallerde Ön Ödeme’nin süresinde yatırılmaması veya eksik yatırılması ya da hiç yatırılmaması halleri,

iv) Müşteri’nin, taraflar arasındaki anlaşmaya göre belirli bir içerik veya materyalin; türevlenme, tasarımlanma, değiştirilme, ayarlanma, sıkıştırılma, yüklenme(Ürün Yükleme) veya kaldırılma amacıyla ya da tarafların anlaştığı diğer amaçlarla ZYTN Danışmanlık Ajansı’e erişiminin sağlanması gerektiği halde geç erişim sağlatılması ya da hiç erişim sağlatılmaması halinde,

v) Müşteri’nin, ZYTN Danışmanlık Ajansı’in Danışmanlık hizmetini sözleşmeye uygun olarak ifa etmesi amacıyla gerçekleştirdiği Uzaktan Bağlantı talebini a)mücbir sebep, b)ZYTN Danışmanlık Ajansı’in hakimiyet alanından kaynaklanan beklenmedik hal, c) zor durum, nedenleri dışında reddetmesi veya sessiz kalması ya da Müşteri’ye ilgili dikkat, özen ve çaba gösterilmesine rağmen ulaşılamaması, iletişimin kopması veya Müşteri tarafından kusurlu veya kusursuz iletişim kurulmasının engellenmesi hallerinde.

5.1.1. ZYTN Danışmanlık Ajansı, aşağıda SINIRLI SAYIDA VE TAHDİDEN sayılan ve anılan hizmetleri, sözleşme şartları çerçevesinde Müşteri’ye servis etmekle mükelleftir:

 • Danışmanlık boyunca kullanılan Platformlarda anlaşılan içerik üretimi ve Mağaza panellerinin kurulması, açılımı, Platform izinlerinin alınması, Platform’a Müşteri ve Mağaza’ya ilişkin diğer hususların tanımlanması (5.4 hali saklı kalmak kaydıyla), Mağaza’nın ürün yüklemeyle sınırlı olmak kaydıyla yönetimi gerçekleştirilecektir

 • Danışmanlık sürecinde Mağaza Paneli’nde ve oturum açma sürecinde meydana gelen aksaklıklar, hatalı Ürün Yüklemesi, Mağaza kurulum bilgilerinin veya belgelerinin Platform Şirket tarafından talep edilmesi, ek bilgi ve belge talebi, eksik materyallerin tamamlanması vb., konularda destek sağlanması,

 • Müşteri tarafından talep edilen analitik çıktıların periyodik olarak paylaşılması,

 • Müşteri’nin işini, ürünlerini ve hizmetlerini inceleyerek pazarlama ve tanıtım stratejileri geliştirmek,

 • Mağaza faaliyetlerini belirlemek, planlamak, Ürün satış stratejileri oluşturmak ve önermek,

 • Ürünler için metinler, grafikler, taslaklar, logo, ikon veya tasarımlar hazırlamak,

 • Mağaza satış stratejisi oluşturmak,

 • Yeni proje fikirleri üretilmesi ve önerilmesi,

 • Stratejik e-ticaret ve satış danışmanlık hizmetlerinin verilmesi,

 • Dijital pazarlama ve danışmanlık hizmetinin verilmesi. (Dijital Pazarlama Hizmetleri; Platform Şirketler, Etsy, Amazon vb.,); Google ve 3. Parti mecralarda yayınlanacak olan reklamların; görsellerin hazırlanması, boyutlandırılması, Mağaza Panellerinin optimize edilmesi ile ek ücrete ve talebe bağlı raporlamayı ifade eder)

 • Gerekli teknik, mekanik, elektronik, dijital ve manyetik ortamlardaki Ürün’ün görsel tasarım ve çoğaltımını gerçekleştirecektir.

 • Mağaza ve Platform reklam faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi konusunda ZYTN Danışmanlık Ajansı’e danışmanlık yapacaktır.

5.2. ZYTN Danışmanlık Ajansı, kurulumunu yaptığı ve açtığı, görüntülenmesini ve içeriklerine erişim sağlanmasını elverişli kıldığı Mağaza Paneli’nde yer alan Ürün, Ürün bilgisi, yazılı, sesli veya görsel içerik, materyal, açıklama, slogan ve mottoların veya kullanılan satış teknikleri, pazarlama biçimleri, ticari takdim usulü, satış taktikleri, reklamlama tekniklerinin hukuka aykırı olup olmadığını, rekabeti ihlal edip etmediğini, suç unsuru ögeler veya kötücül ya da zararlı yahut üçüncü kişilerin şahıs varlığı haklarını ve/veya mal varlığı haklarını ihlal eden unsurlar içerip içermediğini i)denetlemekle, incelemekle, araştırmakla, ii) hukuka aykırılığı gidermekle, Mağaza Panelinde yer alan materyalleri hukuka uygun hale getirmekle, iii) Üçüncü kişilerin zarar ve ziyanını gidermekle ve giderlerini ödemekle, hiçbir şekide mesul tutulamaz.

5.3. ZYTN Danışmanlık Ajansı, sözleşme süresi boyunca meydana getirdiği hiçbir eserin, tasarımın, yaratının, yapıtın, desenin, derlemelerin, ters derlemelerin, ters montajların, türev işlerin ve tersine mühendislik işlemleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin fikri mülkiyet haklarını, eser sahipliği haklarını, mali ve manevi haklarını, işletme haklarını Müşteri’ye devir ve temlik etmiş sayılmaz. ZYTN Danışmanlık Ajansı, Müşteri’nin Ürünleri’ni derleyerek veya ters derleyerek meydana getirdiği yahut kendi özgün kurgusuyla ve düşünsel becerileriyle ortaya çıkardığı hiçbir kurgu veya tasarım ürününün mülkiyetini Müşteri’ye devretmez, işbu eserleri Müşteri’ye teslim etmekle devretmiş sayılamaz. ZYTN Danışmanlık Ajansı, zikredilen eserler üzerinde Müşteri’ye, sadece ve münhasıran işbu eserleri Mağaza Paneli’nde i) sahnelemek ii) yalnızca Ürünlerle bağlantılı olarak ve üründen bağımsız aksi ticari amaçlar gütmeksizin kullanmak iii) gösterime tabi tutmak, iv) ZYTN Danışmanlık Ajansı’in reklamını yapmak, amaçları doğrultusunda inhisari olmayan lisans(kullanım) hakkını verir. Müşteri, işbu eser üzerindeki lisans hakkını(kullanım hakkı) üçüncü kişilere alt lisanslayamaz ve devredemez. Mesafeli Hizmet Sözleşmesi’nin (‘’Sözleşme’’) feshinden veya sözleşmeden dönülmesinden ya da sözleşmenin herhangi bir surette sonlanması veya tamamının geçersiz kılınması, iptal edilmesi hallerinde ZYTN Danışmanlık Ajansı, Müşteri’den lisans ücreti (license-royalty) talep edebilir. ZYTN Danışmanlık Ajansı işbu talep hakkını saklı tutar.

5.4. ZYTN Danışmanlık Ajansı, işbu sözleşmeyle Mağaza’nın kurulumunun gerçekleştirildiği Platform veya Mağaza nezdindeki veri sorumlusu sıfatını hiçbir şekilde kesp etmez. Müşteri, kendi özel bilgilerini, (giriş bilgileri, kullanıcı bilgileri, Mağaza bilgileri, şifre ve parola, kredi kartı bilgileri, ödeme bilgileri, IBAN bilgileri, kimlik kartı bilgileri, doğum tarihi, doğum yeri, ad, soyad, kimlik numarası, özel sorular vb.,) Platform Şirket’e bizzat (ZYTN Danışmanlık Ajansı’in yardımına veya tavassutuna ihtiyaç olmaksızın) tanımlamakla mükelleftir. Tümüyle ZYTN Danışmanlık Ajansı’in takdirinde olmak üzere ZYTN Danışmanlık Ajansı, Müşteri’nin kişisel verilerini  Bu hususta Müşteri tarafından Müşteri’nin kusurlu veya kusursuz davranışı sonucu yanlış veya gerçeğe uygun düşmeyen bilgi ve belgelerin Platform veri tabanına tanımlanması hallerinden meydana gelecek hiçbir müspet veya menfi, maddi veya manevi, dolaylı veya doğrudan, yansıma zarardan ZYTN Danışmanlık Ajansı sorumlu tutulamaz; ZYTN Danışmanlık Ajansı, veri sorumlusu sıfatını haiz Platform Şirket ile müştereken ve müteselsilen sorumlu değildir. Müşteri, işbu hususu peşinen kabul ve beyan eder.

5.5. ZYTN Danışmanlık Ajansı, işbu sözleşmede kararlaştırılan hak ve yetkilerini, Müşteri’nin rızasını almaksızın ve Müşteri’ye ihbar etmeksizin üçüncü kişilere devir ve temlik edebilir.

5.6. ZYTN Danışmanlık Ajansı, işbu sözleşmede yer alan Danışmanlık hizmetinin sunulmasında kendi çalışanlarından, ifa yardımcılarından ya da üçüncü bağımsız sözleşmecilerin ve/veya teknik uzmanların yardımından faydalanabilir. Müşteri, Mağaza’nın kurulumu, Platform izinlerinin alınması ve Ürün Yüklemenin gereği gibi tamamlanması için işbu üçüncü kişilerin sağladığı hizmetleri kabul etmekle ve işbu hizmet ve servisleri engellememekle, alıkoymamakla, Mağaza ve Ürün bilgileri hakkında dürüstlük kuralına riayet ederek doğru ve gerçeğe uygun bilgi ve belgeler paylaşmakla mükelleftir. Aksi takdirde ZYTN Danışmanlık Ajansı, işbu sözleşmeyi her zaman tazminatsız ve ihtarsız feshedebilir. ZYTN Danışmanlık Ajansı’in 5.1’den kaynaklanan edimini ifa etmekten kaçınma hakkı saklıdır ve işbu fıkra uyarınca her zaman uygulanabilir.

5.7. Müşteri, kullanmış olduğu ve hali hazırda elektronik cihazına yüklü halde bulunan Bağlantı Programı’nı güncellemek, denetlemek ve doğru kullanmakla yükümlüdür. Müşteri, işbu sözleşmenin kurulmasıyla derhal ZYTN Danışmanlık Ajansı’e kullandığı Bağlantı Programı’nın ismini ve niteliklerini, işbu program üzerinde ne şekilde imkanlara sahip olduğunu ayrıntılı şekilde aktarır. Müşteri, kullanmış olduğu Bağlantı Programı’nda ekranda beliren ID ve ekran bağlantısını sağlayacak bağlantı parolasını ZYTN Danışmanlık Ajansı’e doğru şekilde aktarmakla yükümlüdür. İşbu fıkra uyarınca meydana gelecek gecikmeler ve kar kayıplarından hiçbir şekilde ZYTN Danışmanlık Ajansı sorumlu tutulamaz. Meğerki ZYTN Danışmanlık Ajansı, Müşteri’yi ağır kusuruyla veya kasten hatalı yönlendirmiş olsun.

5.8. ZYTN Danışmanlık Ajansı, Bağlantı Programında Müşteri tarafından sağlanan ID ve bağlantı parolasını kendi ekranındaki hedeflere girerek Müşteri’nin canlı ve güncel elektronik cihaz ekranıyla bağlantıyı kurar ve işbu elektronik cihazı yönetme yetkisini kazanır. Müşteri, ZYTN Danışmanlık Ajansı’in bağlantı sağlanması ile iktisap ettiği elektronik cihaz yönetim yetkisinin, gerektiği hallerde, özellikle, tüm;

i) klasör, belge, dosya, metin, yazılı açıklamalara

ii) masaüstü unsurları, normal veya sıkıştırılmış dosya formatları ile arşivlere,

iii) sabit disk, sürücü ve bellek unsurlarına,

iv) Müşteri elektronik cihazına yüklü uygulama ve program unsurları, internet hizmetleri, web tarayıcı sekmeleri, elektronik cihaz ayarları ve opsiyonlarına teşmil edebileceğini, ZYTN Danışmanlık Ajansı’in bağlantı ile elektronik cihazı üzerinde sahip olacağı geçici yönetim yetkisine ve mevcut aksaklığı ortadan kaldırmak amacıyla gerçekleştireceği tüm iş, eylem ve işlemler ile değişikliklere peşinen rıza ve muvafakat verdiğini kabul ve beyan eder. İşbu rızanın işlem sırasında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri uyarınca geri alındığı veya sonlandırıldığı ile rızanın kapsamının daraltıldığı hallerde ZYTN Danışmanlık Ajansı’in söz konusu danışmanlık hizmeti sağlama edimini yerine getirmekten her zaman başkaca sebep göstermeksizin 5.1. fıkra hükmü gereğince kaçınabileceğini, bu halde meydana gelen tüm zarar, ziyan ve giderden münhasıran Müşteri’nin sorumlu tutulacağını Müşteri kabul ve taahhüt eder.

5.9. ZYTN Danışmanlık Ajansı, 5.8. fıkra ile sahip olduğu yönetim yetkisini, kendi çalışanları veya üçüncü bağımsız sözleşmeci teknik uzmanlar haricinde kimseyle paylaşmayacağını, aksi halde doğan tüm zarar ve ziyandan münhasıran ve işbu diğer kişilerle müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulacağını, işbu yönetim yetkisini sadece Müşteri’nin Mağaza açılması, kurulması, Platform Şirket’ten izinlerin alınması, Panel hesabının oluşturulması ve Ürün bilgileri ile Ürün Yüklemelerinin sağlanması amacıyla kullanabileceğini, aksi kusurlu kullanımlardan ve kusurlu yönetim yetkisinin aşılması hallerinde sorumluluğunun doğacağını gayrıkabili rücu kabul ve beyan eder. ZYTN Danışmanlık Ajansı, işbu aşımda kusurlu davranmış dahi olsa eğer yetki aşımına sebep davranışı Müşteri’nin talimatından kaynaklanıyorsa hiçbir şekilde uğranılan zarar ve ziyandan sorumlu tutulmaz.

5.10. ZYTN Danışmanlık Ajansı, Bağlantı Programı vasıtasıyla Müşteri’nin cihazını kullandığı sırada erişim sağladığı ve giriş yaptığı Web tarayıcı sekmeleri ve web sitelerinde bulunan trojan,wolf, worm veya nevi her türlü zararlı ve kötüniyetli virüs, uygulama veya yazılımlardan hiçbir sorumluluğu bulunmaz. Meğerki ZYTN Danışmanlık Ajansı, işbu web sitelerinde zararlı yazılım ve donanım unsurlarının bulunduğunu biliyor veya bilebilecek durumda olsun.

5.11. Müşteri, Bağlantı Programı vasıtasıyla kendi cihazı yönetildiği sırada işbu yönetim yetkisinin kullanılmasına hiçbir şekilde i) engel olmamak, kullanımını geciktirmemek, kesintiye uğratmamak,  kullanımını alıkoymamak, kullanılmasını zorlaştırmamakla mükelleftir. Müşteri, ayrıca, ii) elektronik cihazı kapatmamak, elektronik cihazı devre dışı bırakmamak, yeniden başlatmamakla yükümlü olup bağlantının sona ermesinine neden olacak fiil ve davranışlarda bulunamaz. Müşteri, iii) internet protokollerini pasif hale getirmemek, modemini ve ethernet hizmetlerini kapatmamak ve internetin uygun ölçüde kullanılmasına elverişli durum yaratmayı işbu sözleşmeyle üstlenir.

5.12. ZYTN Danışmanlık Ajansı, taraflarca Bağlantı Programı aracılığıyla bağlantı kurulacağı ve Danışmanlık hizmeti kapsamında belirli faaliyetlerinin gerçekleştirileceğinin kararlaştırıldığı günde hazır bulunmalıdır. ZYTN Danışmanlık Ajansı, belirtilen günde işlerinin yoğunluğundan veya beklenmedik hal, zor durum ya da mücbir sebep hallerinden ötürü ya da gizli bilgi teşkil eden bir hal nedeniyle veya başkaca sebeplerden dolayı hazır bulunmayabilir; bu halde ZYTN Danışmanlık Ajansı, kararlaştırılan tarihte hazır bulunamayacağını makul sürede Müşteri’ye sözlü veya yazılı olarak bildirebilir. Bu halde dahi ZYTN Danışmanlık Ajansı, kararlaştırılan günden itibaren 5(beş) gün içinde işbu Danışmanlık hizmetini vermek ve anlaşılan faaliyetleri yerine getirmek amacıyla Müşteri’yle iletişime geçecek ve 5(beş) gün içinde bağlantı kurulacağı günü tayin edecektir. İkinci kez kararlaştırılan günde her tarafın hazır bulunması zorunludur. Meğerki mücbir sebep veya beklenmedik hal meydana gelmiş olsun. Aksi halde hazır bulunmayan taraf 9.1 ve 9.2 hükümlerine göre temerrüde düşmüş sayılır.

6. MÜŞTERİ HAK, YÜKÜMLÜLÜK VE SORUMLULUKLARI

6.1. Müşteri, işbu sözleşmede kararlaştırılan Hizmet Bedeli’ni kural olarak sözleşmenin kurulduğu anda peşin olarak nakden ve defaten ödemekle yükümlüdür. Müşteri, Ön Ödeme’nin kararlaştırıldığı hallerde işbu sözleşme hükümlerine uygun olarak Ön Ödeme ve Kalan Ödeme’yi defaten gerçekleştirir. Müşteri, Mağaza Paneli’nin kullanımı için aşağıda SINIRLI SAYIDA ve TAHDİDEN sayılan ve anılan yetkileri bilaistisna ZYTN Danışmanlık Ajansı’e tanıdığını kabul ve beyan eder:

i) ZYTN Danışmanlık Ajansı’in Ürün, eser, yapıt ve Mağaza Panel ile Platform hesabını  zaruri durumlarda(Müşteri’nin hiçbir şekilde elektronik cihazlarından giriş yapma imkanı bulunmadığı ve gecikmesinde sakınca bulunan hallerde) giriş bilgilerini Kullanım hakkı ve yetkisi,

ii)Mağaza hesabına ilişkin bilgilerin ticari amacı güdülmeksizin yalnızca Müşteri’nin tanınırlığının ve Mağaza Paneli’nin yönetimi için dosya ve belge yükleme, bilgileri çoğaltma, yayınlama ve kopyalama hakkı ve yetkisi,

iii) Ürünlere ilişkin format değiştirme ve yeni formatta yeniden derleme, animasyon ve efektlere maruz bırakma ile Ürün düzeninin değiştirilmesi yetkisi,

iv)Görüntüleme yetkisi,

v)Ürünleri Mağaza Panelinde yayınlama ve sahneleme yetkisi,

vi)Panel üzerinde erişim elde etme yetkisi,

vii)Türev iş(yalnızca reklam ve tanınırlığın artmasının sağlanması amaçlarıyla sınırlı olarak) meydana getirme yetkisi.

6.2. Müşteri, işbu sözleşme hükümleri gereği muzdarip olduğu teknik aksaklığı veya hakkında danışmanlığa ihtiyacı olduğu konuyu, ayrıntılarıyla ve gerçeğe uygun olarak açıklamakla yükümlüdür. Müşteri, işbu danışmanlık hizmetinin isabetli şekilde gerçekleştirilmesi için teknik aksaklık veya Mağaza kurulumunun ya da Mağaza yönetiminin daha verimli ve profesyonelce gerçekleştirilmesi için elinde bulunan tüm bilgi ve belgeler ile üçüncü kişilerin veya Platform Şirket’in aktardığı yazı, bilgi veya belge taleplerini aynen olduğu gibi ZYTN Danışmanlık Ajansı ile paylaşmakla ve ZYTN Danışmanlık Ajansı’e işbu belgeler üzerinde erişim sağlamakla yükümlüdür. Gerçeğe aykırı doğru olmayan bilgi ve belgelerin sağlanması sonucunda Müşteri’nin zarar ve ziyana uğraması halinde Müşteri, işbu sözleşme hükümleri uyarınca hiçbir şekilde ödemiş olduğu Hizmet Bedeli’ni iade isteyemez ve tazminat talebinde bulunamaz. Bu hallerde ZYTN Danışmanlık Ajansı’in hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını Müşteri peşinen kabul ve beyan eder. Müşteri’nin gerçeğe aykırı bilgi ve belge sağlaması ve ZYTN Danışmanlık Ajansı’in işbu sözleşmede kararlaştırılan Danışmanlık hizmeti sonucunda üçüncü kişilerin zarar görmesi halinde münhasıran Müşteri sorumludur. ZYTN Danışmanlık Ajansı’in üçüncü kişilerin uğradığı zarar ve ziyanını, tümüyle kendi takdirinde olmak üzere, gidermesi sonucunda malvarlığında meydana gelen her türlü eksilmeyi, gidermeye maruz kaldığı tüm maddi ve manevi zarar, müspet ve menfi zarar, doğrudan zarar, dolaylı zarar, yansıma zararlar, sözleşme bedelleri veya borçları, haksız fiil ve sebepsiz zenginleşmeden kaynaklanan borçlar, cezai şart ve asıl alacak ile ferileri, faiz, kanuni faiz, temerrüt faizi, avans faizi gibi kalemler ile her türlü vergi, harç, resim ve rüsumu, iradi ve kanuni avukatlık ücretlerini, vekalet ücretlerini, yargılama giderlerini Müşteri’ye rücu edebileceğini; Müşteri, kendisinin bu durumda tam rücu sorumlusu hükmünde olduğunu ve işbu giderleri peşin olarak nakden ve defaten ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.3. ZYTN Danışmanlık Ajansı, Müşteri’nin Ürünlerin dijital ortamda görsellenmesine ve görsellerin tasarımına ilişkin meydana getireceği eseri üzerinde bulunan ve esere bağlı olan kendisine ait özel prototip ile yazılımlarını, donanımlarını, manyetik veya dijital formatlarını, modüllerini, formatlarını hiçbir şekilde Müşteri’ye fikri mülkiyet ve telif hakları ile mali haklar temelinde devretmiş sayılmaz. ZYTN Danışmanlık Ajansı, işbu unsurlar üzerinde Müşteri’ye yalnızca Müşteri’nin kendi reklamını yapması amacıyla hasredilmek kaydıyla inhisari olmayan lisans hakkı vermiş sayılır. Aksi kullanımın veya yetki aşımı halinde ZYTN Danışmanlık Ajansı’in Hizmet Bedeli’nin iki katı kadar cezai şart alacağının doğacağını Müşteri gayrıkabili rücu peşinen kabul, taahhüt ve beyan eder. İşbu yazılım unsurları, hiçbir şekilde i) bozulamaz, parçalanamaz, sökülemez, ayrıştırılamaz; ii) yeniden derlenemez, ters derlenemez, ters mühendislik işlemlerine tabi tutulamaz, türev işler ortaya çıkartılamaz; iii) işbu yazılım unsurları ve veri parçacıkları üçüncü kişilere lisans verilemez, alt lisanslanamaz, tekrar lisans verilemez; iv) çoğaltılamaz, kopyalanamaz, , işletilemez, sahnelenemez, kaynak kodlarına erişim sağlanamaz; v) satılamaz, kiralanamaz, telif hakları devredilemez, bağışlanamaz, trampaya konu edilemez; vi) Müşteri adına veya üçüncü kişiler ad ve hesabına tescillenemez, patent başvuruları yapılamaz.

6.4. Müşteri, işbu sözleşme uyarınca hak kazandığı alacakları üçüncü kişilere ZYTN Danışmanlık Ajansı’in yazılı muvafakati olmadan devir veya temlik edemez.

6.5. Müşteri, ZYTN Danışmanlık Ajansı’e karşı üstlendiği borçları, ZYTN Danışmanlık Ajansı’ten olan her türlü tazminat, cezai şart, faiz alacağına veya sözleşmeden kaynaklanan diğer alacaklarına hiçbir şekilde takas ve mahsup edemez.

6.6. Müşteri, işbu sözleşmeden doğan borçlarını üçüncü kişilere ZYTN Danışmanlık Ajansı’in yazılı muvafakati bulunmadan nakledemez, sözleşme ilişkisini devredemez. Fakat Müşteri, i) üçüncü kişilerle, ZYTN Danışmanlık Ajansı’e olan sözleşmeden doğan borçlarının ödenmesi gayesiyle müteselsil borç iç ilişkisinin kurulması için borç protokolleri yapabilir, ii) borcuna müştereken ortak üçüncü kişileri atayabilir.

6.7. Müşteri, kendisinin ZYTN Danışmanlık Ajansı’e haber vermeksizin, durumu bildirmeksizin veya muvafakatini almaksızın yahut rızasını almasına karşılık ZYTN Danışmanlık Ajansı’in Danışmanlık hizmetini gerçekleştirmesine yardımcı olmaları gayesiyle yanında bulundurduğu veya yanına getirdiği kişileri gözetlemek, denetlemek, işin hukuka uygun şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli talimatları vermek, işe ve yardımcı kişilere ve bu kişilerin davranışlarına gerekli özeni göstermek, iş hakkında yardımcı kişileri bilgilendirmek ile mükelleftir. Müşteri ile işbu yardımcı kişiler, ZYTN Danışmanlık Ajansı’e verdikleri her türlü müspet, menfi, doğrudan, dolaylı, yansıma zararlar ve tüm yargılama giderleri, avukatlık ve arabuluculuk giderleri, noter masrafları, ihtar ve ihbarname masraflarından ZYTN Danışmanlık Ajansı’e karşı müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.

6.8. Müşteri, sözleşme süresi boyunca ZYTN Danışmanlık Ajansı’e veya ZYTN Danışmanlık Ajansı’in çalışanlarına, acentelerine, ticari mümessillerine, ticari vekillerine, aracı ve simsarlarına, bağımsız sözleşmecilere zarar vermemekle ve ZYTN Danışmanlık Ajansı’in ticari itibarını zedelememekle, ZYTN Danışmanlık Ajansı’e olan edimlerine ya da işbu sözleşmede kararlaştırılan Danışmanlık hizmetinin gereği gibi eda edilmesine engel olmamakla, dürüstlük kuralına aykırı davranmamakla, ZYTN Danışmanlık Ajansı tarafından eda edilen Danışmanlık hizmetlerini hukuka aykırı kullanmamakla veya kötüniyetli üçüncü kişilere anlatmamakla, yol göstermemekle, ZYTN Danışmanlık Ajansı’in açıkladığı ipuçları veya gizli bilgileri yaymamakla, kötü niyetli üçüncü kişilerle paylaşmamakla, ZYTN Danışmanlık Ajansı’in haksız rekabetten sorumluluğunun doğacağı fiillerden kaçınmakla, kendi çalışanlarına gerekli emir ve talimatları dikkat ve özenle vermekle, ZYTN Danışmanlık Ajansı veya çalışanlarına Mağaza özellikleri ve işin nitelikleri hakkında gerekli tüm esaslı ve yan bilgileri gerçeğe uygun şekilde sağlamakla ve ZYTN Danışmanlık Ajansı ile üçüncü kişilerin şahıs varlığında veya mal varlığında zarar ve ziyana neden olmamakla ve kişilik haklarını ihlal etmemekle yükümlüdür.

6.9. Müşteri, sözleşme süresi boyunca teknik aksaklıkların giderilmesi veya Mağaza yönetimi veya kurulumunda ortaya çıkan handikapların ortadan kaldırılması için uzaktan bağlantı talep edeceği durumlarda işbu talebi derhal ve sözleşme süresi içinde gerçekleştirmekle mükelleftir. Bu halde talebi karşılamak tümüyle ZYTN Danışmanlık Ajansı’in takdirinde olup ZYTN Danışmanlık Ajansı’in işbu talebi yerine getirme borcu doğmaz. Bu hallerde ZYTN Danışmanlık Ajansı’in ek hizmet bedeli talep etme hakkı saklıdır. Müşteri, ek hizmet bedelini nakden ve defaten ödediği hallerde ZYTN Danışmanlık Ajansı, Müşteri’nin talebini karşılamakla mükelleftir. Müşteri, kendi giriş bilgilerinden ve şifre bilgilerinden, hesap bilgilerinden ve banka bilgilerinden, işbu hususları sözleşme hükümleri dışında üçüncü kişilerle paylaşmaktan, erişim sağlatmaktan, kullandırmaktan, faydalandırmaktan, her türlü tasarruftan, Mağaza hesabını satmaktan, Mağaza Paneli’ni kiraya vermekten veya bağışlamaktan münhasıran sorumludur.

İADE POLİTİKASI

6.10. Müşteri, ZYTN Danışmanlık Ajansı’in e-posta, telefon, bilgisayar, faks, PTT gibi vasıtalarla kendisiyle iletişim kurulmaya çalışıldığı hallerde işbu iletişimi gereği gibi sağlamak ve ZYTN Danışmanlık Ajansı’in izahatını ıttıla hasıl etmekle mükelleftir. ZYTN Danışmanlık Ajansı’in, gerekli ve makul sayıda teşebbüste bulunmasına rağmen Müşteri ile zorunlu iletişimin kurulamadığı hallerde sözleşmeyi tazminatsız feshetme hakkı saklıdır. Bu halde sözleşmenin kurulmasından itibaren 20(yirmi) gün geçmesine karşılık Müşteri ile ZYTN Danışmanlık Ajansı arasında iletişimin sıhhatli ve tam surette kurulamadığı hallerde ZYTN Danışmanlık Ajansı’in hak ettiği kalan hizmet bedelini(Kalan Ödeme) Müşteri, ZYTN Danışmanlık Ajansı’e derhal ödemek zorundadır. Sözleşmenin kurulmasından itibaren 10(on) gün geçmesine karşılık iletişimin kurulamadığı ve ZYTN Danışmanlık Ajansı’in sözleşmeyi feshettiği hallerde her şekilde Müşteri’nin ita etmiş olduğu Ön Ödeme miktarı Müşteri’ye iade edilmez.

6.11. Sözleşmenin yürürlüğe girme tarihinden önce veya Müşteri’nin asgari olarak(en azından), Ön Ödeme miktarını ödememesine karşlılık ZYTN Danışmanlık Ajansı’in işbu sözleşmeden kaynaklanan edimlerini yerine getirmeye başladığı durumda sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren 5(beş) gün içinde sözleşme Müşteri tarafından haksız sebeple feshedilir veya Müşteri işbu sözleşmeden dönerse ZYTN Danışmanlık Ajansı, fesih anına kadar sunduğu hizmetinin kapsamına bakılmaksızın Hizmet Bedelinin yarısını; 5.(beşinci) günü takip eden günlerde fesih veya sözleşmeden dönmenin vukuu halinde ise Hizmet Bedeli’nin tamamına hak kazanır ve ZYTN Danışmanlık Ajansı’e işbu Hizmet Bedeli gelir kaydedilir. ZYTN Danışmanlık Ajansı, tüm tazminat haklarını ve feri alacak haklarını saklı tutar.

6.12. Müşteri’nin, kendisine kılavuzluk edildiği ve yol gösterilmesine, prosedür ve süreç hakkında gerekli ve yeterli bilgi verilmesine karşılık Uzaktan Bağlantı sağlanmasına elverişli Bağlantı Programı yüklemediği, Bağlantı Programı yüklese dahi bağlantı parolasını ve diğer bilgilerinin paylaşmadığı hallerde, işbu sürecin sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren ya da taraflar arasında yapılmış anlaşmayla belirlenen, Mağaza Paneli kurulum sürecinin başlayacağı tarihten itibaren işbu bağlantının sağlanamaması halinin 3(üç) gün boyunca sürmesi halinde ZYTN Danışmanlık Ajansı, işbu sözleşmeyi derhal tazminatsız feshedebilir. Bu halde tahsil alınan Ön Ödeme iade edilmez. ZYTN Danışmanlık Ajansı’in tazminat alacağı ve 5.1’de kararlaştırılan takdiri kaçınma hakkı saklıdır.

6.13. Müşteri tarafından ZYTN Danışmanlık Ajansı’in Ürün Yüklemesinin engellenmesi, geciktirilmesi, zorlaştırılması, ZYTN Danışmanlık Ajansı tarafından Ürün Yükleme için zaruret teşkil eden bilgi veya belge taleplerinin Müşteri tarafından süresinde karşılanmaması veya ihmal edilmesi, Müşteri’nin ZYTN Danışmanlık Ajansı’in fikri mülkiyet haklarına ve telif haklarına halel getirmesi ile çalışanlarında veya bağımsız üçüncü sözleşmecilerinde maddi veya manevi zarara sebep olması hallerinde işbu sözleşmede düzenlenen fesih halleri saklı olmak üzere Müşteri’ye ödediği hiçbir Hizmet Bedeli iade edilmez. Bu hallerde tazminat istemleri saklıdır.

6.14. Müşteri tarafından Ön Ödeme miktarının tam olarak yatırılmasına karşılık Kalan Ödeme miktarının 2/h’de düzenlenen süre içinde ödenmediği hallerde işbu Sözleşme, 9.2 hükümleri uyarınca feshedilebilir. Buna göre ZYTN Danışmanlık Ajansı’in işbu sözleşmeyi bu temele dayanan haklı sebeple feshettiği veya işbu sözleşmeden döndüğü halde Ön Ödeme bedeli hiçbir şekilde Müşteri’ye iade edilmez.

6.15. Taraflarca Ön Ödeme üzerinde anlaşıldığı hallerde Ön Ödeme’nin süresinde tam ve eksiksiz ödenmediği hallerde ZYTN Danışmanlık Ajansı, işbu sözleşmeyi her zaman iptal etme hakkını saklı tutar. İşbu iptal hakkının Müşteri’ye tebliğiyle birlikte Müşteri’ye ödediği hiçbir Hizmet Bedeli miktarı iade edilmez.

6.16. Müşteri, ZYTN Danışmanlık Ajansı ile içinde bulunduğu Mesafeli Hizmet Sözleşmesi uyarınca Danışmanlık hizmetinin gereği gibi ifa edilmesine karşılık kredi kartı kullanarak ödemiş olduğu Hizmet Bedeli’ni ters ibraz ederse (chargeback) tüm bu süreç içinde yaşadığı olumsuz halleri 5(beş) gün içinde ZYTN Danışmanlık Ajansı’e belgelemek suretiyle tüm elindeki kanıtları göndermek ve ZYTN Danışmanlık Ajansı’e tüm olumsuzlukları bildirmek zorundadır. Aksi halde yasal sürecin sonunda ters ibraz işleminin haksız olduğu yargı birimleri veya resmi daireler ile Bankalar tarafından tespit edildiği halde işbu Hizmet Bedeli, en yüksek Merkez Bankası avans faiziyle Müşteri’den geri alınır. ZYTN Danışmanlık Ajansı, bu halde sahip olduğu maddi ve manevi tazminat hakları ile tüm yasal sair dava haklarını saklı tutar.

7. VERGİ SORUMLULUĞU

7.1. Müşteri ve ZYTN Danışmanlık Ajansı, işbu sözleşmenin kurulmasından, sözleşmenin her şekilde kullanılmasından, belgelendirilmesinden, örneklendirilmesinden, çıktısının alınmasından yahut mahkeme yoluyla incelenmesinden, istenmesinden, celbe konu olmasından kaynaklanacak Damga Vergisi ile her türlü vergi, harç, resim ve sair mali yükümlülükten müteselsilen sorumludur. Sözleşmede düzenlenen vergi sorumluluğu hükümleri saklıdır.

7.2. ZYTN Danışmanlık Ajansı, işbu vergi, resim, rüsum ve harçları, vergi mükellefi yahut vergi sorumlusu sıfatından ileri gelecek şekilde ödemek zorunda bırakılırsa Müşteri’ye işbu giderleri rücu etme hakkı saklıdır.

8. CAYMA HAKKI

8.1. İşbu Mesafeli Hizmet Sözleşmesi uyarınca Müşteri, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği md. 15/1-ğ ve 15/1-h fıkrası gereği elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetlere ilişkin sözleşmelerde ve cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde hiçbir şekilde sözleşmeden cayamaz, cayma hakkını kullanamaz. Müşteri, diğer hallerde cayma hakkını kullanabildiği sözleşmelerde cayma hakkını, sözleşmenin kurulduğu günden itibaren 14 (ondört) gün içinde kullanabilir. Bu sürenin aşımıyla birlikte cayma hakkı kendiliğinden düşecektir. Müşteri, cayma hakkını Web Sitesi’nde ZYTN Danışmanlık Ajansı’e ait olduğu yazılı e-posta adresine e-posta adresi göndermek suretiyle veya ZYTN Danışmanlık Ajansı’in iş yeri adresine iadeli taahhütlü posta veya noter ihtarıyla gönderebilecektir. Cayma hakkının kullanıldığına dair ispat yükü Müşteridedir. Müşteri, cayma hakkının bulunmadığı sözleşmelerde cayma hakkı veya bu neviden bir beyanı ZYTN Danışmanlık Ajansı’e iletmesi halinde işbu beyanın hiçbir hukuki sonuç doğurmayacağını bildiğini kabul ve beyan eder. Bu şekilde bir hakkın kullanılması halinde Müşteri, ödemiş olduğu hiçbir ödemeyi iade alamayacağını, kabul ve taahhüt eder.

8.2. Cayma hakkının kullanılabildiği sözleşmelerde cayma hakkının hukuka uygun şekilde kullanılmasıyla Müşteriyle akdedilen yan sözleşmeler de kendiliğinden sona erecektir. Bu durumda Müşteri, herhangi bir masraf, tazminat veya cezai şart ödemeyecektir.

9. TEMERRÜT

9.1. ZYTN Danışmanlık Ajansı’in, işbu sözleşmeyle üzerine aldığı yükümlülükleri, yalnızca kusurundan bahisle, gereği gibi veya hiç yerine getirmemesi durumunda işbu durumun ve ZYTN Danışmanlık Ajansı’in temerrüte düştüğünün Müşteri tarafından bu sözleşmenin tebligat hükümlerine uygun bir şekilde ZYTN Danışmanlık Ajansı’e tebliğinden itibaren 5(beş)gün içinde Müşteri’nin gecikmeden kaynaklı zararlarını karşılayarak yerine getirmediği halde ek mehil verilmesine gerek olmaksızın Müşteri, i) işbu sözleşmeyi feshedebilir ii) zararlarını sözleşmeyi ihlal tarihinden itibaren işletilecek faizle birlikte ZYTN Danışmanlık Ajansı’dan talep edebilir. ZYTN Danışmanlık Ajansı’in temerrüde düşmesinde veya hak ve borçlarını kusursuzluğundan sadır olacak şekilde yerine getirmediği hallerde sorumluluğu bulunmaz. Bu sözleşmede düzenlenen istisnalar ile Müşteri’nin diğer hükümler uyarınca fesih hakkı saklıdır.

9.2. Müşteri, işbu sözleşmeyle üzerine aldığı yükümlülükleri gereği gibi veya hiç yerine getirmemesi halinde, Müşteri’nin temerrüte düşmesinde kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın, işbu durumun ZYTN Danışmanlık Ajansı tarafından bu sözleşmenin tebligat hükümlerine uygun bir şekilde ZYTN Danışmanlık Ajansı’e tebliğinden itibaren 5(beş)gün içinde ek bir mehil verilmesine mahal olmaksızın edimini yerine getirmemesi durumunda, ZYTN Danışmanlık Ajansı’in alacağı tüm tazminat ve sair alacak ile ücrete %13,5 kanuni faiz ile %18 temerrüt faizi işletilir. Temerrüt durumunda ZYTN Danışmanlık Ajansı sözleşmeyi ileriye dönük tazminatsız feshetme ve sözleşmeden dönme yetkisini haizdir. ZYTN Danışmanlık Ajansı’in, zararların karşılanmasına ilişkin ileri süreceği tazminat talepleri ve tazminat hakkı saklıdır. ZYTN Danışmanlık Ajansı’in uyuşmazlık halinde alacağına en yüksek Merkez Bankası ticari avans faizini talep etme hakkı saklıdır.

10. MÜCBİR SEBEP VE FESİH

10.1. Müşteri; işbu sözleşmenin ifasının zorlaşmasına yol açan tüm olağanüstü hallerde dahi işbu sözleşmenin niteliği gereği bu sözleşmede kararlaştırılan Hizmet Bedeli’ni nakden ve defaten ödeme borcunu gereği gibi ifa etmekle yükümlüdür. İfanın güç hale gelmesi hallerinde işbu hal, belgelendiği ve ZYTN Danışmanlık Ajansı’e dürüstlük kuralına uygun şekilde paylaşıldığı ve aktarıldığı durumda ZYTN Danışmanlık Ajansı’in yazılı rızasıyla Müşteri, borcunu üçüncü kişilere devredebilir. ZYTN Danışmanlık Ajansı, bu takdirde, işbu sözleşmeden doğan tüm hak, alacak ve def’ilerini üçüncü kişilere karşı ileri sürebilir. ZYTN Danışmanlık Ajansı, sözleşme ilişkisinin başlangıcında ve her kertede aşırı ifa güçlüğüne düşmüş(ödeme imkanından yoksun) Müşteri’den Hizmet Bedeli ödeme borcuna teminat göstermesini talep edebilir. Müşteri tarafından teminat gösterilmediği hallerde ZYTN Danışmanlık Ajansı, sözleşmeyi tazminatsız ve ihtarsız her zaman feshedebilir. Bu halde de lisans ücreti (license-royalty) talep edilebilir. ZYTN Danışmanlık Ajansı’in tazminat hakları saklıdır.

10.2. Tarafların edimlerini yerine getirmesini imkânsız kılan ve tarafların iradesi veya kusurları dışında gelişen mücbir sebeplerin varlığı halinde, taraflar birbirlerini sorumlu tutamayacaktır. Mücbir sebep halleri; sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla;

 1. Doğal afetler (yangın, deprem, patlama, su baskını),

 2. Savaş, çarpışma, abluka, ambargo,

 3. Terörist eylemler, isyan, sivil ayaklanma,

 4. Ulusal acil durum, grev, lokavt,

 5. İnternet erişimin yavaşlatılması,

 6. Büyük çaplı elektrik kesintileri,

 7. OHAL,

 8. Salgın/Pandemi

 9. Sözleşme konusu eylemin ifasının yasa koyucu tarafından getirilen yasal düzenlemeler sonucu imkansız hale gelmesi,

 10. Telekomünikasyon veya dijital transmisyon hatlarında meydana gelebilecek kesinti veya arızalar, kötü niyetli ağ saldırıları, ağ yoğunluğu veya diğer arızalar ile sınırlı olmaksızın ZYTN Danışmanlık Ajansı kontrolü dışındaki veya ZYTN Danışmanlık Ajansı tarafından öngörülemeyen nedenler gibi aynı sınıf veya türden olsun olmasın işbu sözleşmenin ifasını engelleyen ve etkilenen tarafın makul kontrolü dışında olan eylem veya olaylardır.

10.3. Tarafların iradesi dışında veya tarafların iradesi dahilinde yukarıda tadaden sıralanan her türlü beklenmedik koşul, mücbir sebep ve ifanın yerine getirilmesinde zorlaştırıcı koşulların vukunda ZYTN Danışmanlık Ajansı’in sözleşmeden dönme ve sözleşmenin feshi hakkı saklıdır. İşbu mücbir sebep, ZYTN Danışmanlık Ajansı’in kusurundan sadır olmuş mahiyette değilse sözleşmenin feshi için haklı sebep sayılır. Bu halde ZYTN Danışmanlık Ajansı’in bu sözleşmeden kaynaklanan cezai şart, teminat, tazminat isteme ile yargılama ve avukatlık ile arabuluculuk giderlerinin tahmili hakları saklıdır.

10.4. Taraflar, işbu sözleşmeyi her zaman karşılıklı anlaşarak sona erdirebilirler. İşbu ikale hakkı her iki tarafta her zaman mahfuzdur.

10.5. Müşteri, işbu sözleşmeyi, ancak aşağıda belirtilen hallere mahsus feshedebilir:

i) Danışmanlık hizmetinin verileceği ve teknik desteğin sağlanacağı tarihin taraflarca kararlaştırılmasına karşın ZYTN Danışmanlık Ajansı’in işbu tarihten itibaren 5(beş) gün boyunca kusurundan kaynaklanan bir nedenden ötürü Danışmanlık hizmetini gereği gibi ifa etmemesi veya hiçbir şekilde Müşteri’yle işbu 5(beş) gün içinde iletişim kurmamış olması,

ii) ZYTN Danışmanlık Ajansı tarafından dijital ortamda meydana getirilecek Ürün tasarımlarının ve görsellerinin Platform politikalarına aykırı olarak oluşturulması ve yüklenmesi sonucunda Müşteri’nin, üçüncü kişi tarafından kurulumu sağlanmış Mağaza Paneli hesabının kapanması ve yüklenmiş diğer ürünlerin ortadan kalkmasıyla birlikte ZYTN Danışmanlık Ajansı’in işbu hesabı ek ücrete tabi olmaksızın en baştan kurulum sağlayacağı taahhüdünü vermemesi,

iii) ZYTN Danışmanlık Ajansı tarafından Müşteri’nin Mağaza Paneli üzerindeki ve/veya sair fikri mülkiyet ve telif haklarına ilişkin 6.1’de belirtilen istisnalarda meydana gelecek yetki aşımı ve doğan zararların 7(yedi) gün içinde ZYTN Danışmanlık Ajansı tarafından giderilmemesi,

iv) ZYTN Danışmanlık Ajansı’in kendi kusurundan kaynaklanacak şekilde Bağlantı Programı vasıtasıyla kurulan bağlantı sırasında Müşteri’nin dosya, klasör, format, disk, bellek ve sürücü unsurları ile belgelerine zarar vermesi, işbu belgeleri telafisi mümkün olmayacak surette imha etmesi veya kaybetmesi halinde sözleşmeyi feshetme yetkisini haizdir.

10.A GARANTİ ETMEME HÜKMÜ:

10.6. İŞBU MESAFELİ HİZMET SÖZLEŞMESİNDE YER ALAN VE ZEYTİN TARAFINDAN VERİLEN HİÇBİR TAAHHÜT, MÜŞTERİ’NİN CİROSUNUN VE KAR MARJININ ARTACAĞINA, ÜRÜN VE FİRMA TANINIRLIĞININ ARTACAĞINA, TİCARİ İTİBARININ VE ŞANININ ARTACAĞINA, KURULAN MAĞAZAYA İLİŞKİN PANELİN İLERİDE ASKIYA ALINMAYACAĞINA, DEVRE DIŞI BIRAKILMAYACAĞINA, KAPATILMAYACAĞINA, MÜŞTERİ’YE AİT VERİLERİN VE BİLGİLERİN PLATFORM ŞİRKET TARAFINDAN SİLİNMEYECEĞİNE, İMHA EDİLMEYECEĞİNE, ANONİMLEŞTİRİLMEYECEĞİNE, YÜKLENEN ÜRÜNLERİN ERİŞİMİNİN RESMİ DAİRELER TARAFINDAN YASAKLANMAYACAĞINA VEYA PLATFORM ŞİRKET TARAFINDAN KALDIRILMAYACAĞINA DAİR VERİLMEMİŞTİR. ZEYTİN, TÜM BU HALLERE İLİŞKİN HİÇBİR GARANTİ VEYA TAAHHÜTTE BULUNMAZ, DANIŞMANLIK HİZMETİ VERMEK VE SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN DİĞER YAN EDİMLERİNİ İFA ETMEKLE BULUNMUŞ SAYILMAZ.

10.7. ZYTN Danışmanlık Ajansı, işbu sözleşmeyi haklı sebeple her zaman tazminatsız olarak feshedebilir. İşbu sözleşmede kararlaştırılan düzenlemeler tadadi hükmünde olup kanundan kaynaklanan diğer ve ayrık haller saklıdır.

10.8. ZYTN Danışmanlık Ajansı, işbu vekalet sözleşmesi hükmündeki sözleşmede kendisine 6.1 ve diğer özellikli maddelerde tanınan hak ve yetkileri şu hallerde aşabilir. İşbu hallerde Müşteri, sözleşmeyi haklı sebeple feshetmiş sayılmaz;

i) Müşteri’nin kişilik haklarında meydana gelen tecavüzü durdurmak, önlemek, saldırıya son vermek,

ii) Müşteri’nin Mağaza Panel hesabının mücbir sebep, beklenmedik hal veya Platform Şirket politika değişikliği nedeniyle kapanma veya devre dışı kalma yahut askıya alınma tehlikesinin hasıl olması,

iii) Soruşturma veya kovuşturma makamları ile yargı birimleri tarafından ZYTN Danışmanlık Ajansı’in ifadesinin alınması ve ZYTN Danışmanlık Ajansı’de hukuka uygun surette bulunan, Müşteri’ye ait bilgi ve bilgileri rica etmesi.

11. GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

 GİZLİ BİLGİLER VE SÖZLEŞME KAPSAMI

11.1.1. Taraflar arasında ZYTN Danışmanlık Ajansı tarafından sunulan her türlü hizmet, bilgi, veri veya elektronik data ile ilgili olarak bulunulacak ilişkinin şartları ve Taraflar’ın hizmet ile ilgili hak ve yükümlülükleri; işbu Sözleşme’yi takiben Taraflar arasında imzalanacak Mesafeli Hizmet Sözleşmesi ile belirlenecek ve hüküm altına alınacaktır.

 

11.1.2. İşbu Mesafeli Hizmet Sözleşmesinin kurulmasından önce ya da sonra Taraflar’dan herhangi birinin, diğer Taraf’a vereceği ya da Taraflar’ın herhangi bir şekilde temin edecekleri diğer Taraf’a ve/veya diğer Taraf’ın ticari veya kişisel ilişki içinde bulunduğu üçüncü gerçek ya da tüzel kişiler ile diğer Taraf’ın ortaklıkları veya diğer Taraf’ın bağlı olduğu ortaklıklara ait Gizli Bilgiler aşağıda tanımlanmıştır:

 

11.1.3. İşbu Gizlilik Sözleşmesi ve Ekleri, her türlü müşteri bilgileri, şirket bilgileri, iş yapış şekilleri-modelleri, Taraflar’ın ürün bilgileri, finansal bilgiler, tedarikçi bilgileri, depo ve stok bilgileri, Taraflar’ın servis tanımları, altyapı bilgileri, fikirler, keşifler, buluşlar, iş yapma teknikleri (know-how), akış tablosu, manyetik şerit, taslaklar, fotoğraflar, planlar, finansal modeller, iş planları (business plan), teklifler, fiyatlama teknikleri, mali analiz raporları, sözleşme içerikleri, işçi bilgileri, program listeleri, üçüncü parti listeleri/müşteri portföyü, özel fiyat anlaşmaları, özellikler, formüller, modeller, amaçlar, standartlar, ticari sırlar, çizimler, örnekler, cihazlar, bilgisayar programları, örnek tanıtımlar (demolar), teknik bilgiler, fikri ve sınai mülkiyet hakları, şirket ortaklık bilgileri, Taraflar’ın ticari ilişki ya da abonelik ilişkisi içinde bulunduğu üçüncü gerçek ya da tüzel kişiler ile Taraflar’ın  ortaklıkları veya Taraflar’ın bağlı olduğu ortaklıklara ait tüm ve her türlü bilgi ve belgeler ve burada sayılanlarla sınırlı olmaksızın Taraflar’dan herhangi birine ait yazılı ya da sözlü tüm bilgi ve belgeler, İş ile ilgili olarak Taraflar arasında yapılan her türlü tartışma, görüşme, toplantı vb dahil ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, yazılı, sözlü, elektronik tüm bilgi ve belgeleri havidir.

 

2. SORUMLULUK VE GİZLİ BİLGİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

11.2.1. Kendisine Gizli Bilgiler verilen ya da sair yolla Gizli Bilgiler’e ulaşan Taraf, bu Gizli Bilgiler’in ve Gizli Bilgiler’e ilişkin fikri mülkiyet hakları dahil tüm hakların tamamen ve kesinlikle diğer Taraf’a ait olduğunu kabul eder.

 

11.2.2. Taraflar’dan biri, bu Sözleşme kapsamındaki ve özellikle bu Sözleşme’ye göre elde edilen Gizli Bilgiler’in açıklanmasına ilişkin yükümlülüklerinden herhangi birini ifa etmemesi durumunda diğer Taraf nezdinde meydana gelebilecek her türlü müspet ve menfi zarar ve ziyanı karşılamakla yükümlü olacaktır. Ayrıca;

 

A) Bu bilgilerin açıklandığının veya kullanıldığının ortaya çıkması halinde bilgilerin daha fazla açıklanmasını ve kullanımını önlemek için gayret sarf edecektir.

 

B) Gizlilik yükümlülüğünü ihlal eden Taraf, diğer Taraf’a böyle bir durumda mevcut şartları derhal bildirecek ve diğer Taraf’ça talep edilen tüm düzeltici önlemleri uygulamaya koyacaktır. Tarafların her biri;

 

a) Gizli Bilgileri büyük bir gizlilik içinde korumayı,

 

b) Gizli Bilgiyi, diğer tarafın yazılı onayının alındığı durumlar saklı kalmak üzere, herhangi bir 3. kişiye işbu Sözleşmede belirtilen istisnalar dışında hangi suretle olursa olsun açıklamamayı,

 

c) Gizli Bilgileri doğrudan ya da dolaylı olarak Taraflar arasındaki ticari ilişkinin ve projelerin amaçları dışında kullanmamayı,

 

d) Gizli Bilgilerin üçüncü kişilerce, öğrenilmesi, kullanılması ve suiistimalinden korumak için her türlü güvenlik önlemini almayı ve bunları süresiz olarak sürdürmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

11.2.3. Gizli Bilginin ifşa edildiği Taraf bu bilgileri ancak işin gereği bu bilgiyi öğrenmesi gereken işçi, müdür, temsilci ve danışmanlarına verebilecek olup, işbu Sözleşme ile getirilen yükümlülükler hususunda Gizli Bilgileri verdiği işçi, müdür, temsilci ve danışmanlarını uyarmak ve gizlilik için gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlüdür. Gizli Bilginin ifşa edildiği Taraf, işçilerinin, müdürlerinin, temsilcilerinin ve danışmanlarının işbu Sözleşme ile kendisine getirilen yükümlülüklere aykırı davranmaları halinde doğrudan sorumlu olacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

 

11.2.4. Taraflarca birbirlerine aktarılan/aktarılacak her türlü Gizli Bilgi, aktaran Tarafın mülkiyetindedir ve mülkiyetinde kalmaya devam edecektir. Taraflarca yürütülen işin, verilen hizmetin ve/veya projenin bir gereği olmadığı sürece, aktaran Tarafın yazılı izni olmadan Gizli Bilgilerin tamamı veya bir kısmı kesinlikle diğer Tarafça çoğaltılmayacaktır. Gizli Bilgilerin her türlü kopyası aktaran Tarafın mülkiyetinde kalacak, Gizli Bilgiler kullanılarak yeni versiyon, program ve işler üretilmeyecek ve bunlar üzerindeki telif, mülkiyet ve her türlü hak saklı tutulacaktır.

 

11.2.5. Aşağıda sayılan hallerde Gizli Bilgiler, Gizli Bilgiyi veren Tarafın izni olmaksızın ifşa edilebilir ve söz konusu ifşa işbu Sözleşmenin ihlali sayılmaz.

 

a) Gizli Bilgiler, yürürlükte olan kanuni düzenlemeler veya verilmiş olan bir mahkeme kararı veya yetkili makamlarca usulünce verilmiş idari emir gereğince açıklanabilir. Şu kadar ki, bu durumda Gizli Bilginin ifşa edildiği Taraf, diğer Tarafı söz konusu mahkeme kararı veya idari emirden mümkün olan en erken tarihte haberdar edecek ve yasal yükümlülükler ve mevzuat elverdiği ölçüde ifşa eden Tarafın göstereceği Gizli Bilginin ifşa edildiği Tarafın söz konusu açıklama yükümlülüğünü ortadan kaldırma çabalarına mümkün olan en geniş ölçüde destek verecektir. Ayrıca, Gizli Bilgiyi yürürlükte olan kanuni düzenlemeler veya verilmiş olan bir mahkeme kararı veya idari emir gereğince ifşa etmek zorunda kalan taraf, Gizli Bilgiyi mümkün olan en küçük kapsamda ifşa edecektir.

 

b) İfşa edilme tarihinde, bilgi ve belgenin maliki tarafından kamuya duyurulmuş olan Gizli Bilgiler, Gizli Bilgi niteliğini yitirir ve üçüncü kişilere açıklanabilir.

 

c) Gizli Bilginin ifşa edildiği Tarafça, üçüncü kişilerden edinilen ve söz konusu üçüncü kişinin (i) bu bilgiyi doğrudan ya da dolaylı olarak bu sözleşmenin diğer Taraf’ından edinmediği veya (ii) herhangi bir gizlilik taahhüdünü ihlal etmeden sağladığı bilgiler Gizli Bilgi kapsamında olmayacaktır.

 

11.2.6. Taraflar, Sözleşme kapsamında birbirlerine ait Gizli Bilgiler’e en az kendilerine ait olan ve aynı derecede gizli olan bilgileri korumak için sarf ettikleri itinayı göstereceklerdir.

 

11.2.7. Gizli Bilgiler’i alan Taraf, İş’in görülmesi sebebiyle kullanılacak Gizli Bilgiler’i, sadece İş’i görmek için ihtiyacı olan (“on a need-to-know basis”) yetkili personeline “çok gizli”, “gizli”, “kişiye özel” gibi gizlilik düzeyi hakkında uyarıcı notlar ve ibareler koymak suretiyle iletecektir. Gizli Bilgiler’i alan Taraf, personelinin işbu Sözleşme’de belirtilen gizlilik yükümlülüklerine uymasını sağlayacak ve bu yönde, personeli ile bu Sözleşme esasına uygun gizlilik sözleşmeleri imzalayarak bu sözleşmelerin birer kopyasını diğer Taraf’a verecek bu gizlilik yükümlülüğünün ihlal edilmemesi için basiretli bir tacirden beklenen maksimum düzeydeki dikkat ve ihtimamı gösterecektir.

 

Bu Sözleşme kapsamında edinilecek Gizli Bilgiler’in kontrol altında tutulması amacı ile ZYTN Danışmanlık Ajansı tarafından tayin edilen şirket sorumluları aşağıda verilmiştir:

 

ZEYTTİİN ELEKTRONİK  OTOMOTİV İNŞAAT GIDA TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş

 

İsim                : ADNAN Gİ                                                               

Unvan            :                                                         

Telefon          :                                                         

Faks               :                                                         

 

11.2.8. Taraflar’dan herbiriA bu Sözleşme kapsamında açıklanacak bilgileri kendi kuruluşlarında kontrol altında tutmaya yetkili olan şahsı diğer Taraf’a önceden yazılı bildirimde bulunmak suretiyle değiştirme hak ve yetkisine sahip olacaktır.

 

11.2.9. Gizli Bilgiler’i alan Taraf, İş’in görülebilmesi için ve sadece kendi iç kullanımı halleri hariç olmak üzere, edindiği Gizli Bilgiler’i, diğer Taraf’ın yazılı onayı olmaksızın, kopyalamayacak,

çoğaltamayacak; herhangi bir sebeple hiçbir üçüncü gerçek ya da tüzel kişiye, kamuya ve İş’le ilgili olmayan personeline açıklamayacak ya da bu şekilde sonuçlanacak davranışlarda bulunmayacaktır. Gizli Bilgiler’in kamu tarafından zaten biliniyor olması ve yetkili mercilerin yasalar çerçevesinde Gizli Bilgiler’i talep etmesi halleri Gizli Bilgiler’in açıklanmaması yükümlülüğünün istisnalarıdır.

 

11.2.10. İşbu sözleşmede kararlaştırılanlar dışında diğer sözleşme ve sözleşme eklerinde yer alan bilgiler, aksi anlaşılmıyorsa ya da ZYTN Danışmanlık Ajansı tarafından aksi açıkça veya örtülü olarak belirtilmemişse Gizli Bilgi kapsamında değerlendirilemez.

 

3. SÖZLEŞMEYE AYKIRILIK

 

11.3.1. Gizli Bilgiler, işbu Sözleşme hükümlerine aykırı olarak, kısmen ya da tamamen, üçüncü gerçek ya da tüzel kişilere açıklanmış olsa bile, Taraflar’ın açıklanmamış kısma ilişkin gizlilik yükümlülüğü aynı şekilde devam edecektir. İşbu Sözleşme’ye aykırı olan bu durum, Gizli Bilgiler’in geri kalan kısmının da açıklanması için hiçbir şekilde haklı gerekçe oluşturmayacaktır.

 

11.3.2. Gizli Bilgiler’i alan Taraf, Gizli Bilgiler’i, hiçbir şekilde İş’in görülmesi dışında kullanmayacak, diğer Taraf’ın ticari olsun - olmasın işbirliği içinde olduğu ve/veya piyasada rekabet içinde çalıştığı üçüncü gerçek ya da tüzel kişilerle, söz konusu Gizli Bilgiler’i doğrudan ya da dolaylı olarak kullanmak suretiyle, bir hizmet ilişkisine veya ticari ilişkiye girmeyecek, rekabet etmeyecek, diğer Taraf’ın menfaatlerine zarar vermeyecektir.

 

11.3.3. Bu Sözleşme’de yer alan hiçbir hüküm Müşteri ile geçerli bir şekilde yapılmış Mesafeli Hizmet sözleşmesinde belirtilen herhangi bir yazılım, bilgisayar programı vb. bilişime dair eserler üzerindeki eser sahipliğine veya markaya ya da ticari sırra ilişkin açıkça veya zımnen herhangi bir lisans/kullanım hakkının verildiği şeklinde yorumlanmayacaktır. Mesafeli Hizmet Sözleşmesinde yer alan ZYTN Danışmanlık Ajansı’in meydana getirdiği ürünlerin telif, lisans, patent ve sair fikri mülkiyet haklarını Müşteri’ye devretmesi saklıdır. Buna ilişkin Taraflar sözleşmedeki hükümler aksine hareket ettikleri yahut gizli bilgiler ile ticari sırlar hususunda anlaşmazlığa düştüğü takdirde kanundan kaynaklanan haklar ile fikri mülkiyet hakları ihlal edilen taraf 7(yedi) gün içinde sebep göstermeden sözleşmeyi tazminatsız ve ihtarsız feshedebilir.

 

4. VERİLERİN İADESİ

11.4.1. Taraflar’dan herbiri, işbu Sözleşme’nin sona ermesi veya feshedilmesi halinde, diğer Taraf’ça kendisine verilmiş tüm Gizli Bilgileri, dokümanları ve materyalleri, yazılı ya da sözlü herhangi bir talebe gerek kalmaksızın ve kendisi için ilave suret almaksızın Sözleşme’nin sona erdiği veya fesh edildiği tarihten itibaren en geç 5(beş) gün içinde diğer Taraf’a iade edecektir. İade edilemeyen Gizli Bilgiler ise mevzuatın izin verdiği ölçüde derhal imha edilecektir. Taraflar arasında imzalanan Mesafeli Hizmet sözleşmesi bir nedenle sona erse veya askıda kalsa dahi tarafların gizli bilgileri gizli tutma yükümlülükleri süresiz olarak devam eder.

 

11.4.2. Taraflar’dan herbiri, kendisinin ya da personelinin, işbu Sözleşme’de düzenlenmiş olan yükümlülüklere aykırı davranması halinde, diğer Taraf’ın uğradığı ya da uğrayacağı işbu Sözleşme’den doğan her türlü zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

 

11.4.3. İşbu sözleşmenin ayrılmaz nitelikteki eklerinde ön görülen tüm tazminat, fesih, kişisel verilerin işlenmesine dair ve rızanın verilmesi, geri alınması, Tarafların birbirine karşı ileri süreceği talepler, bildirimler, tabi olunacak yaptırımlar vb., hususlar saklıdır.

12. TEBLİGAT HÜKÜMLERİ

12.1. Taraflar, diğer tarafça kendilerine yapılacak her türlü bildirim ve tebligat için aşağıda yazılı adreslerinin geçerli ve güncel adresleri olduğunu ve bu adrese yapılacak bildirim ve tebligatın kendilerine yapılmış sayılacağını, geçerli adreslerinin değişmesi halinde yeni adreslerini 15 gün içinde noter kanalı ile diğer tarafa bildireceklerini, aksi takdirde sözleşmede yazılı yahut usulünce son bildirilen adrese gönderilecek bildirim ve tebligatın usulünce tebliğ edilmiş sayılacağını, keza Tebligat Kanununun elektronik tebligata ilişkin maddesi uyarınca tebligata elverişli bir elektronik posta adresinin (kayıtlı elektronik posta adresi) olması ve bu adresi de diğer tarafa bildirmesi durumunda bildirimlerin bu adrese yapılmasının da geçerli tebligat hükmünde olacağını, özel hükümler ve istisnalar saklı kalmak kaydıyla tüm ihtarnamelerin ve tebligatların noter aracılığıyla bildirileceğini, aksi takdirde tebliğ etmemiş/bildirmemiş sayılacaklarını ve tebligatın hüküm ve sonuç doğurmayacağını,  işbu hususta peşinen aydınlatıldıklarını sonuçlarıyla kabul ve beyan ederler.

13. YETKİ SÖZLEŞMESİ

13.1. Taraflar arasında sözleşmeden kaynaklı ihtilaf vuku bulduğu takdirde, işbu ihtilafı karara bağlamak ve çözüme kavuşturmak için sadece ve münhasıran, (Kütahya) Fikri ve Sınai Haklar Hukuk ve Ceza Mahkemeleri, (Kütahya) Asliye Hukuk Mahkemeleri, (Kütahya) Asliye Ticaret Mahkemeleri ile (Kütahya) İcra Mahkemeleri ve (Kütahya) İcra Daireleri yetkilidir. İşbu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklara Türk Hukuku uygulanır.

14. DELİL SÖZLEŞMESİ

14.1. Taraflar, aralarında çıkacak uyuşmazlıklarda ZYTN Danışmanlık Ajansı’in defter kayıtları ile mikrofilm, mikrofiş, bilgisayar ve elektronik data kayıtlarının, görüntü, telefon ve ses kayıtlarının, ödeme kaydı, ödeme verileri, ZYTN Danışmanlık Ajansı’in faks cihazlarınca üretilen faks mesajı çıktılarının v.b. veri, çıktı, data ve sair belgenin kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin H.M.K md.193. maddesi uyarınca yazılı kesin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ederler.

14.2. Müşteri, delil sözleşmesi dahilinde kararlaştırılan yukarıda yer alan bilgi ve belgelerin ZYTN Danışmanlık Ajansı tarafından paylaşılması ve bunun Müşteri’ye bildiriminin ulaşmasından itibaren 7(yedi) gün içinde işbu belgeye yahut bilgiye itiraz edebilir. Bu minvalde tüm hesap, kayıt, özet, defter, fatura, makbuz vb. Mesafeli Hizmet Sözleşmesi nezdinde yer alan tüm bilgi ve belgeler, talep edildiği takdirde, bir örneği ilgili şirket ile paylaşılır yahut bu belgelere erişim sağlanmasına izin verilir. 

14.3. İtiraz, tarafların üçüncü bağımsız bir denetim şirketiyle yapacakları ve giderlerinden hakkaniyet gerektirmediği sürece Müşteri’nin sorumlu olacağı sözleşme ile üçüncü bağımsız denetim firması çatısı altında atanacak bilirkişinin yapacağı araştırma sonucunda sonuçlanır. Bu bilirkişi raporuna karşı taraflar 3(üç)gün içinde tekrar itirazda bulunabilirler. Bu takdirde aynı veya farklı şirkette yer alan ve en az üç kişinin bulunduğu bilirkişi komisyonuna mevzubahis belge, ilk bilirkişi raporuyla birlikte inceleme-denetleme-araştırma için tevdi edilir ve bilirkişi komisyonu bu itirazı da karara bağlar. Müşteri, sözleşmeden kaynaklı herhangi bir uyuşmazlık halinde açılacak davada işbu ikinci uzman komisyonundan başka bir delil ile davalarındaki iddiaları ve vakaları ispat edemezler. İkinci uzman komisyonu raporuna karşı dava açılması ve ikinci uzman komisyonu raporunun hukuka aykırılığının tespiti halinde ise ilgili davada artık genel ispat kuralları uygulanır.

15. DİĞER ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

15.1. İşbu sözleşme, tarafların sözleşme kurulduğu tarihteki iradeleri esas alarak yorumlanır.

15.2. İşbu sözleşmenin herhangi bir sebepten tamamen veya kısmen imkansızlaşması, özellikle tazminat borcunun yahut sair mali yükümlülüklerin veya rücu hakkının kullanılmasının imkansızlaşmasına yorulamaz. Sözleşmenin imkansızlaştığı hallerde taraflar yeni şartlara göre Mesafeli Hizmet sözleşmesini kuracaklar ve bu sözleşmenin yürürlüğe girmesini sağlayacaklardır.

15.3. Taraflardan herhangi birinin bu sözleşme kapsamındaki herhangi bir hakkını kullanmaması, kullanılmayan haktan veya diğer haklardan feragat olarak yorumlanmayacaktır.

15.4. İşbu sözleşmenin belirli bir hükmünün veya bir kısmının geçersiz olması, diğer bölümlerinin de geçersiz olacağı veya tarafların işbu sözleşmede yer alan hak ve borçlarından feragat ettiği veya bu borçlarından kurtuldukları şeklinde yorumlanamaz. Taraflar, sözleşmenin kurulduğu tarihte karşılıklı özgür irade ile işbu sözleşmeyi kurmuşlardır.

16. YÜRÜRLÜK

16.1. İşbu sözleşme 16 maddeden müteşekkil olup Bu sözleşme, Müşteri ile ZYTN Danışmanlık Ajansı tarafından sipariş tarihinde imzalanmış ve işbu aynı imza tarihinde ya da sipariş tarihinde zytndanismanlik.com Web Sitesi üzerinden sipariş edilmiş, sipariş edildiği ve sözleşmenin esaslı unsurlarının kurulduğu anda yürürlüğe girmiştir.

ZEYTTİİN ELEKTRONİK OTOMOTİV                                                                    MÜŞTERİ

İNŞAAT GIDA TAŞIMACILIK

SANAYİ VE TİCARET A.Ş

İmza Yetkilisi:

bottom of page